Najpopularniejsze artykuły

  Pożyczki pozabankowe dla zadłużonych

  2017-08-17,

  Pożyczki pozabankowe dla zadłużonych czyli ostatnia deska ratunku dla osób ze złą historią kredytową W sytuacji kiedy bank zamyka kurek i nie chce z nami rozmawiać, najczęściej szukamy...

  Pożyczki zabezpieczone hipoteką

  2017-08-02,

  Pożyczki zabezpieczone hipoteką na co zwrócić uwagę oraz jak to wygląda w praktyce W ostatnim czasie do Rzecznika Finansowego trafia coraz więcej zapytań od osób, które straciły...

  Szybkie przelewy BlueCash

  2017-09-15,

  Szybkie przelewy BlueCash jak obejść ograniczenia systemu Elixir BlueCash jest systemem należącym do firmy Blue Media S.A. z Sopotu, która jest krajową instytucją płatniczą nadzorowaną...

  Spłata pożyczki której nie brałeś

  2016-02-01,

  Spłata pożyczki której nie brałeś Uwaga na oszustów wyłudzających dane osobowe celem zaciągnięcia pożyczki na naszą szkodę. To może być mocno stresujące, ale nie należy wpadać w panikę,...

  Numer konta bankowego

  2019-04-28,

  Numer konta bankowego czyli identyfikator współczesnego skarbca Biorąc pożyczki przez internet najczęściej otrzymujemy pieniądze przelewam na konto bankowe. Również wykonując przelew...

  Trwały nośnik w pożyczkach online

  2017-08-30,

  Trwały nośnik w pożyczkach online jak rozwiązać problem umów zawieranych na odległość Ważnym elementem na który należy zwrócić uwagę jest nośnik informacji. Dystrybucja pożyczek poprzez sieć...

  Nowe regulacje MPKK

  2016-12-21,

  Nowe ograniczenia dotyczące MPKK Czy nowa "ustawa antylichwiarska" spowoduje, że pożyczki pozabankowe znikną z Polski? Nie tak dawno bo w marcu 2016 roku weszły w życie obowiązujące...

 
 


Średnia ocena pożyczek:

3.36
Liczba wszystkich ocen:
3931
2018-01-03

Upadłość konsumencka

czyli wyjście z sytuacji bez wyjścia

Brak hamulców powodujących nadmierne zadłużanie, którego nie jesteśmy w stanie uregulować, prowadzi do sytuacji bez wyjścia. Może okazać się, iż dzięki niesprzyjającym splotom okoliczności normalne codzienne funkcjonowanie staje się wręcz niemożliwe, a na wyjście z długów, które wymagają wielu

pokoleń by zaspokoić roszczenia, a tyle czasu nie mamy i braknie nam na to życia. By umożliwić dalszą sensowną egzystencję jednostce, wprowadzono możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Nie jest to remedium na wszystkie problemy finansowe jak może się wydawać, jednak pozwala mieć nadzieję na życie bez długów w przyszłości oraz bieżące przetrwanie.

Podstawy prawne i formalności

Upadłość konsumencką, czyli przeznaczoną dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej reguluje prawo upadłościowe art. 491. Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć sam dłużnik na specjalnym formularzu, w którym między innymi ujawnia swój majątek, zobowiązania oraz dane wierzycieli, a koszt opłaty administracyjnej nie jest duży i wynosi 30 zł.

Procedura składania wniosku o ogłoszenie upadłości może być jednak skomplikowana i bez pomocy fachowego pełnomocnika osiągnięcie zamierzonego celu okaże się niemożliwe. Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji upadającego i warto zasięgnąć wcześniej porady.

Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać:

 • imię i nazwisko
 • miejsce zamieszkania
 • numer PESEL dłużnika, a jeśli dłużnik nie posiada numeru PESEL to dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
 • wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;
 • wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;
 • aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
 • spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty;
 • spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania;
 • listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych;
 • oświadczenie dłużnika, że nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 4914 ust. 2 i 3 ustawy.

Wzór formularza dotyczącego upadłości konsumenckiej publikuje Ministerstwo Sprawiedliwości na swoich stronach. Wspomniany formularz można pobrać również tutaj.

Pobierz wzór formularza dotyczącego upadłości konsumenckiej
na wniosek dłużnika (format pdf, 476kb)

 

Upadłość tylko w wyjątkowych sytuacjach

Aby sąd uwzględnił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnik musi wykazać, iż do swojej niewypłacalności nie doprowadził umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa (np. niezawiniona utrata pracy, ciężka choroba która uniemożliwia zarobkowanie). Zaciąganie kolejnych zobowiązań na spłatę poprzednich nie będzie już jednak traktowane jako nieumyślne doprowadzenie do niewypłacalności czy jako brak rażącego niedbalstwa. Ponadto sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, gdy w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku:

 • w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika
 • ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono na podstawie przepisu art. 49120 w/w ustawy
 • dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości
 • czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli, chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi
 • jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Ponadto Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. A zatem ustawa reguluje szereg okoliczności wyłączających ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Co potem

Po rozpoznaniu wniosku o ogłoszenie upadłości sąd wydaje stosowne postanowienie,  a następnie ustala się sposób prowadzenia tego postępowania – poprzez likwidację majątku dłużnika (sprzedaż majątku) i zaspokojenie wierzycieli, realizację ustalonego z wierzycielami planu spłaty zobowiązania, lub umorzenie części zobowiązań po rzetelnym wykonaniu planu spłaty. Sąd może umorzyć zobowiązania dłużnika bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli. Wyznaczony zostaje również sędzia - komisarz kontrolujący prawidłowość przeprowadzanych dalszych czynności oraz syndyk, który:

 • dokonuje spisu całego majątku konsumenta;
 • weryfikuje zgłaszane przez wierzycieli konsumenta roszczenia;
 • spienięża majątek konsumenta;
 • uzyskane środki przekazuje poszczególnym wierzycielom.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinno być ostatecznością i wcale nie oznacza, że zawsze i wszystkie długi zostaną nam darowane. Możemy zobowiązania spłacać jeszcze przez kolejne lata. Również utrata nieruchomości mimo pewnego zabezpieczenia środków na wynajem nowego dachu nad głową przez pewien czas, nie jest wcale zachętą do szerokiego skorzystania z prawa jakie daje nam upadłość konsumencka. Jest to jednak wyjście korzystniejsze w określonych sytuacjach i bardziej humanitarne dla dłużnika niż egzekucja komornicza prowadzona z całego majątku.

W przypadku wierzyciela możliwa utrata, przepadek na skutek ogłoszenia upadłości konsumenckiej części zobowiązań upadłego nie jest atrakcyjna, jednak daje szansę szybszego odzyskania długu z pozostałego majątku.

W statystykach na tle innych państw Polska wypada dosyć blado, jeżeli chodzi o ilość upadłości konsumenckich. W 2017 roku ogłoszono ponad 5000 upadłości. Widać jednak cały czas tendencję wzrostową w stosunku do lat poprzednich, niecałe 4500 w 2016 i ponad 2100 w 2015 roku, a prym wiedzie województwo mazowieckie.

Zadaj pytanie lub podyskutuj na ten temat ...