Najpopularniejsze artykuły

  Pożyczki pozabankowe dla zadłużonych

  2017-08-17,

  Pożyczki pozabankowe dla zadłużonych czyli ostatnia deska ratunku dla osób ze złą historią kredytową W sytuacji kiedy bank zamyka kurek i nie chce z nami rozmawiać, najczęściej szukamy...

  Numer konta bankowego

  2019-04-28,

  Numer konta bankowego czyli identyfikator współczesnego skarbca Biorąc pożyczki przez internet najczęściej otrzymujemy pieniądze przelewam na konto bankowe. Również wykonując przelew...

  Pożyczki zabezpieczone hipoteką

  2017-08-02,

  Pożyczki zabezpieczone hipoteką na co zwrócić uwagę oraz jak to wygląda w praktyce W ostatnim czasie do Rzecznika Finansowego trafia coraz więcej zapytań od osób, które straciły...

  Szybkie przelewy BlueCash

  2017-09-15,

  Szybkie przelewy BlueCash jak obejść ograniczenia systemu Elixir BlueCash jest systemem należącym do firmy Blue Media S.A. z Sopotu, która jest krajową instytucją płatniczą nadzorowaną...

  Nowe regulacje MPKK

  2016-12-21,

  Nowe ograniczenia dotyczące MPKK Czy nowa "ustawa antylichwiarska" spowoduje, że pożyczki pozabankowe znikną z Polski? Nie tak dawno bo w marcu 2016 roku weszły w życie obowiązujące...

  PESEL osobisty identyfikator

  2017-10-03,

  PESEL osobisty identyfikator dowiedz się więcej o tym numerze Powszechnie posługujemy się swoimi danymi w postaci imienia i nazwiska. Również adres zamieszkania pozwala określić naszą...

  Spłata pożyczki której nie brałeś

  2016-02-01,

  Spłata pożyczki której nie brałeś Uwaga na oszustów wyłudzających dane osobowe celem zaciągnięcia pożyczki na naszą szkodę. To może być mocno stresujące, ale nie należy wpadać w panikę,...

 
 

Średnia ocena pożyczek:

3.36
Liczba wszystkich ocen:
3939

2017-08-20

Formularz informacyjny

jego rola i znaczenie w pożyczkach nie tylko internetowych

Czasem produkty finansowe mogą być skomplikowane. Aby ułatwić funkcjonowanie konsumentom wprowadzono w życie formularz informacyjny, który jest uniwersalną metodą przedstawienia produktu finansowego. Zawdzięczamy go unijnej regulacji mającej na celu zapewnić jednakowe

standardy i dostęp do porównywalnej informacji, dlatego możemy się spotkać również z nazewnictwem Europejski arkusz informacyjny. Obok umowy pożyczki jest jednym z ważniejszych elementów oferty. Ma on za zadanie w bardziej przyjazny sposób pomóc porównać poszczególne produkty oraz dostarczyć najważniejszych informacji istotnych z punktu widzenia konsumenta. Formularz powinien być udostępniony bezpłatnie zawsze przed udzieleniem kredytu. Jest to tabela składająca się z pozycji, które wypełnia pożyczkodawca lub pośrednik. Ważnym jest aby zwrócić uwagę czy wszystkie pozycje są wypełnione. Nie powinien zawierać pustych pól. Jeżeli jakaś informacja nie dotyczy danej pozycji, powinno być to jasno zakomunikowane w postaci tekstu "nie dotyczy". Unikamy w ten sposób nieporozumień, że coś nie zostało umieszczone a powinno znaleźć się w formularzu. Mamy trzy rodzaje formularzy określonych w załącznikach do Ustawy o kredycie konsumenckim:

 • formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego
 • formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym
 • formularz informacyjny dotyczący kredytu zabezpieczonego hipoteką

Ten pierwszy najczęściej występuje w pożyczkach internetowych, dlatego przyjrzymy się mu dokładniej. Ustawa nakazuje przekazać na trwałym nośniku zgodnie z art. 13 pkt 1 takie informacje jak:

 • imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy i pośrednika kredytowego
 • rodzaj kredytu
 • czas obowiązywania umowy
 • stopę oprocentowania kred tu oraz warunki jej zmiany z podaniem indeksu lub stopy referencyjnej, o ile ma zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania kredytu; jeżeli umowa o kredyt konsumencki przewiduje różne stopy oprocentowania, informacje te podaje się dla wszystkich stosowanych stóp procentowych danym okresie obowiązywania umowy;
 • całkowitą kwotę kredytu
 • terminy i sposób wypłaty kredytu
 • rzeczywistą roczną stopę oprocentowania oraz całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta;
 • zasady i terminy spłaty kredytu oraz w odpowiednich przypadkach kolejność zaliczania rat kredytu konsumenckiego na poczet należności kredytodawcy
 • informację dotyczącą obowiązku zawarcia umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia
 • w odpowiednich przypadkach informację o innych kosztach, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową  o kredyt  konsumencki,  w szczególności odsetkach,  opłatach,  prowizjach,  marżach  oraz  kosztach  usług dodatkowych, jeżeli są znane kredytodawcy, oraz warunki na jakich koszty te mogą ulec zmianie
 • informację o konieczności poniesienia opłat notarialnych, o ile wystąpią;
 • informację o stopie oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunki jej zmiany oraz ewentualne inne opłaty z tytułu zaległości w spłacie kredytu;
 • informację o skutkach braku płatności
 • w odpowiednich przypadkach informację o wymaganych zabezpieczeniach kredytu konsumenckiego
 • informację o prawie konsumenta do odstąpienia od umowy
 • informację o prawie konsumenta do spłaty kredytu przed terminem
 • informację o prawie kredytodawcy do zastrzeżenia w umowie prowizji za spłatę kredytu przed terminem oraz zasady jej ustalania
 • informację o prawie konsumenta do otrzymania bezpłatnej informacji na temat wyników przeprowadzonej w celu oceny zdolności kredytowej weryfikacji w bazie danych
 • informację o prawie konsumenta do otrzymania bezpłatnego projektu umowy
 • w odpowiednich przypadkach informację o terminie, w którym kredytodawca lub pośrednik kredytowy jest związany informacjami, które przekazał konsumentowi

Zgodnie z art. 14 powyższe dane są przekazywane w formie formularza informacyjnego dotyczącego kredytu konsumenckiego, którego ważność wynosi przynajmniej 1 dzień roboczy. Składa się on z elementów pogrupowanych w 5 podstawowych punktów. Formularz otrzymujemy wydrukowany lub w przypadku pożyczek internetowych, przychodzi na maila. Zgodnie z definicją trwałego nośnika konsument powinien mieć u siebie egzemplarz, który przetrwa w niezmienionej formie. Sam formularz informacyjny na stronie internetowej nie jest wystarczający. Jednak praktykowanie takiego jego umieszczenia jako dodatkowej informacji, podnosi wiarygodność strony pożyczkowej i pozwala na lepsze zapoznanie się z produktem, bez potrzeby wprowadzania swoich danych. Poszczególne pola formularza są opisane, jednak dla lepszej orientacji i zrozumienia ich znaczenia, nasyciliśmy przykładowymi danymi wyróżnionymi kolorem, używając reprezentatywnego przykładu dla hipotetycznej chwilówki, której koszt składa się z samej opłaty bez odsetek. Nie jest to ostateczna i jedynie słuszna wersja wypełnienia, ale stanowi prawidłowy przykład wzorca jakimi posługują się pożyczkodawcy.

Ustawa o kredycie konsumenckim, załącznik 1

1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Kredytodawca:

Dane identyfikacyjne:
(Adres, z którego ma korzystać konsument)

Nazwa firmy sp. z o.o.

Adres:
(siedziba)
ul. Przykładowa 100, 11-111 Miejscowość
Numer telefonu:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
(22) 1111111
Adres poczty elektronicznej:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
mail(@)przyklad.pl
Numer faksu:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
nie dotyczy
Adres strony internetowej:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
www(.)przyklad(.)pl
   
Pośrednik kredytowy:* Dane identyfikacyjne:
(Adres, z którego ma korzystać konsument)
Adres:
(siedziba)
nie dotyczy
Numer telefonu:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
nie dotyczy
Adres poczty elektronicznej:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
nie dotyczy
Numer faksu:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
nie dotyczy
Adres strony internetowej:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
nie dotyczy

2. Opis głównych cech kredytu

Rodzaj kredytu pożyczka gotówkowa
Całkowita kwota kredytu

Suma wszystkich środków pieniężnych,
które zostaną Panu/Pani udostępnione
500 zł
Terminy i sposób wypłaty kredytu

W jaki sposób i w jakim terminie otrzyma
Pan/Pani środki pieniężne
W przypadku pozytywnej decyzji, pożyczkodawca przekazuje niezwłocznie pożyczkę przelewem na rachunek bankowy pożyczkobiorcy, jednak nie później niż w terminie 7 dni
Czas obowiązywania umowy 30 dni
Zasady i terminy spłaty kredytu

będzie Pan/Pani musiał/a dokonać spłaty na następujących warunkach:

Spłata całej kwoty pożyczki wraz z wszystkimi opłatami wynikającymi z umowy pożyczki na rachunek bankowy pożyczkodawcy

kwota, liczba i częstotliwość płatności rat kredytu konsumenckiego:

Cała kwota pożyczki wraz z opłatami i odsetkami, spłacana jest w jednej racie na koniec okresu umowy

odsetki lub opłaty będą podlegać spłacie w następujący sposób:

Pożyczkodawca będzie zaliczał wpłaty według następującej kolejności:
- opłaty
- odsetki
- kwota pożyczki

Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta

Jest to suma wszystkich środków pieniężnych, które kredytodawca udostępnia Panu/Pani oraz wszelkie koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt

(suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu)

600 zł

Kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności*

— opis towaru lub usługi:

— cena:

nie dotyczy

 

Wymagane zabezpieczenia kredytu*

Zabezpieczenie jakie będzie Pan/Pani musiał/a przedstawić w związku z umową o kredyt
— rodzaj zabezpieczenia kredytu:
nie dotyczy
Informacja czy umowa o kredyt przewiduje gwarancję spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie*

Jeżeli zgodnie z postanowieniami umowy o kredyt, płatności dokonywane przez Pana/Panią nie są zaliczane do spłaty całkowitej kwoty kredytu, ale będą wykorzystywane do zgromadzenia kapitału przez okresy i na zasadach określonych w umowie o kredyt lub w umowie dodatkowej, to umowa o kredyt nie przewiduje gwarancji spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie
 nie dotyczy

3. Koszty kredytu

Stopa oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany

— stopa oprocentowania kredytu: 0%
— stopa stała lub zmienna z podaniem stopy referencyjnej mającej zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania: nie dotyczy
— wszystkie stosowane stopy procentowe w czasie obowiązywania umowy: nie dotyczy
(Jeżeli umowa o kredyt przewiduje różne stopy oprocentowania w danych okresach obowiązywania umowy)

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania

Jest to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym przedstawiona aby pomóc Panu/Pani w porównaniu oferowanych kredytów

— rzeczywista roczna stopa oprocentowania: 819,12%


— założenia przyjęte do obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania: kwota pożyczki, kwota do spłaty, długość pożyczki

Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej

Do uzyskania kredytu konieczne jest zawarcie przez Pana/Panią umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia lub innej umowy
— obowiązek zawarcia umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia: tak/nie nie
— rodzaj ubezpieczenia oraz jego koszt: nie dotyczy
— obowiązek skorzystania z usługi dodatkowej: tak/nie nie
— rodzaj usługi dodatkowej oraz jej koszt: nie dotyczy
Koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt* opłaty w kwocie 100 zł
Koszty prowadzenia jednego lub kilku rachunków w celu dokonywania wpłat i wypłat środków pieniężnych* nie dotyczy
Koszty korzystania z kart kredytowych* nie dotyczy
Inne koszty, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową nie dotyczy
Warunki, na jakich koszty związane z umową o kredyt mogą ulegać zmianie* Pożyczkodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany postanowień Umowy, na skutek zmiany bądź wprowadzenia nowych powszechnie obowiązujących przepisów prawa
Opłaty notarialne* nie dotyczy
Skutek braku płatności

Skutki braku płatności mogą być dla Pana/Pani następujące:
— w przypadku braku lub opóźnienia płatności może Pan/Pani zostać obciążony/a następującymi opłatami: koszty postępowania egzekucyjnego, sądowego oraz zastępstwa procesowego

— stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego: odsetki za opóźnienie w spłacie w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie (14% stan na dzień data)

4. Inne ważne informacje

Odstąpienie od umowy

W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy:
tak/nie tak
Spłata kredytu przed terminem określonym w umowie

Ma Pan/Pani prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie
tak
Uprawnienie kredytodawcy do zastrzeżenia prowizji za spłatę kredytu przed terminem* W przypadku spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie poniesie Pan/Pani następujące koszty: bez kosztów
Sprawdzenie w bazie danych

Jeżeli kredytodawca odmówi Panu/Pani udzielenia kredytu konsumenckiego na podstawie informacji zawartych w bazie danych kredytodawca niezwłocznie zobowiązany jest przekazać Panu/Pani bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazać bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano

Został/a Pan/Pani sprawdzony/a w bazie danych:

najczęściej zewnętrzne bazy: BIK, KBIG, KRD, Erif, Infomonitor, ZBP, wewnętrzna własna baza danych

Prawo do otrzymania projektu umowy o kredyt

Ma Pan/Pani prawo do otrzymania, na wniosek, bezpłatnego projektu umowy o kredyt konsumencki, jeżeli w ocenie kredytodawcy spełnia Pan/Pani warunki do udzielenia kredytu konsumenckiego
Ma Pan/Pani prawo do bezpłatnego otrzymania egzemplarza projektu umowy o kredyt tak
Czas obowiązywania formularza* Niniejsza informacja zachowuje ważność 30 dni od daty otrzymania

5. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość

a) dane kredytodawcy  
Kredytodawca:*

Dane identyfikacyjne:
(Adres, z którego ma korzystać konsument)

Nazwa firmy sp. z o.o.

Adres:
(siedziba)
ul. Przykładowa 100, 11-111 Miejscowość
Numer telefonu:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
(22) 1111111
Adres poczty elektronicznej:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
mail(@)przyklad.pl
Numer faksu:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
nie dotyczy
Adres strony internetowej:*
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
www(.)przyklad(.)pl
Rejestr*

(Wskazanie organu, który zarejestrował działalność kredytodawcy wraz z podaniem numeru w tym rejestrze)

Sąd Rejonowy dla ..... w Krakowie, IX Wydział Gospodarczy KRS – rejestr przedsiębiorców nr KRS: numer krs

Organ nadzoru* Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
b) dane dotyczące umowy  
Odstąpienie od umowy*

— ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy: tak/nie tak
— sposób odstąpienia od umowy:
pisemne lub mailowe oświadczenie wysłane na adres pożyczkodawcy
— termin: 14 dni od dnia zawarcia umowy
— skutki: w przypadku odstąpienia od umowy jest Pan/Pani zobowiązany/a do zwrotu kwoty pożyczki. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Wybór prawa właściwego*

Do zawartej z Panem/Panią umowy o kredyt będzie miało zastosowanie prawo:
polskie
Postanowienie umowy dotyczące wyboru prawa właściwego*
Dla umowy kredytowej stosuje się przepisy prawa polskiego, a spory rozstrzygane są przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego lub sądem miejsca wykonania zobowiązania.
Język umowy* Za Pana/Pani zgodą w okresie obowiązywania umowy o kredyt zamierzamy się z Panem/Panią porozumiewać w języku: polskim
c) dane dotyczące odwołań  
Pozasądowe rozstrzyganie sporów

— przysługuje Panu/Pani prawo korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów:
tak/nie tak
— zasady dostępu do procedury pozasądowego rozstrzygania sporów

Rozwiązanie sporu może odbyć się na drodze wzajemnych negocjacji. Pożyczkobiorca ma prawo złożyć reklamacje do Pożyczkodawcy w trybie opisanym w Umowie Pożyczki oraz zgodnym z Ustawą o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Przeglądając różne formularze informacyjne w internecie na stronach firm pożyczkowych, warto zwracać uwagę na koszty tam ujawnione, np te promocyjne dla pożyczki za darmo i standardowe oraz dla pożyczki przeterminowanej, koszty zwrotu pożyczki po odstąpieniu - niektóre firmy nie przewidują odsetek w takim wypadku, sprawdzane bazy. Dowiemy się też o maksymalnym okresie wypłaty pożyczki w przypadku decyzji pozytywnej, poznamy firmę pożyczkodawcy, pośrednika gdzie czasem brak jest takiej informacji na stronie.

Zadaj pytanie lub podyskutuj na ten temat ...